Home  Home info
Groups > Apache
Posts in descending order:
note W??czenie listowania zawarto?ci katalogu 2006-10-17 12:36:27  
  eby to zrobi naley w pliku .htaccess doda wpis:

Options -Indexes

eby zezwoli na listowanie zawartoci (jeli domylnie tak nie jest):

Options Indexes
 
note Stworzenie chronionego katalogu za pomoc? .htaccess 2005-04-30 12:38:42  
  Przykadowa zawarto .htaccess:
# Tekst okienka autoryzacji
AuthName "Katalog chroniony"

# Typ autoryzacji
AuthType basic

# cieka do pliku hase
AuthUserFile /home/xxx/private/.htpasswd
# Zezwolenie dla wszystkich uytkownikw
require valid-user

# zablokowanie moliwoci odczytu pliku z hasami;
# bez tego kady moe obejrze ten plik podajc waciw ciek
<Files ".htpasswd">
Order allow,deny
Deny from all
</Files>