Home  Home info
Groups > Ró¿ne
Posts in descending order:
note video / mp3 over ssh 2006-10-29 13:06:47  
  Co takiego moe si przyda:
Video
$ ssh user@host cat remote_dir/video.avi | xine stdin://mpeg1

Audio
$ ssh user@host cat remote_dir/audio.mp3 | mpg123 -
 
note scp resume 2006-10-29 11:22:28  
  Wada scp, to niemoliwo kontynuowania przerwanego transferu.
Jest na to rada: rsync

przydatny alias:
alias scpresume=rsync --partial --progress --rsh=ssh

rdo
 
note dummy files 2006-09-24 11:33:40  
  Plik (5kB) wypeniony samymi bajtami 00h
$ dd if=/dev/zero of=filename bs=1k count=5

Plik (7MB) wypeniony samymi bajtami o losowych wartociach
$ dd if=/dev/urandom of=filename bs=1M count=7 # 7MB of random content
 
note odtwarzanie plików midi w linuxie 2006-09-23 23:25:48  
  $ apt-get install timidity
$ apt-get install timidity-instruments (ewentualnie apien timidity-instruments-xxxx-xxx.rpm)

W przypadku bdu jak poniej:
/etc/timidity/freepats.cfg: No such file or directory
timidity: Can't read any configuration file.
Please check /etc/timidity/timidity.cfg


zakomentowa i dopisa do /etc/timidity/timidity.cfg:
# source /etc/timidity/freepats.cfg
source /usr/share/timidity/gravis.cfg


$ timidity file.mid

to taki skrt :)
wane s te instrumenty czyli paczka timidity-instruments (jako nie mogem znale pakietu debiana)

 
note Bezpieczne APT (weryfikacja sygnatur PGP) 2006-04-14 19:37:10  
  Zakadajc, e mamy ju now wersj 0.6 APT
$ apt-get install gnupg
$ sudo apt-get update

Jeli 'apt-get update' zgasza jakie problemy typu:

W: GPG error: http://ftp.icm.edu.pl unstable/non-US Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not availabl
e: NO_PUBKEY B629A24C38C6029A
W: You may want to run apt-get update to correct these problems

...zazwyczaj naley zaimportowa jaki klucz. W tym przypadku bdzie to klucz 38C6029A (przykad importowania poniej) i ponownie wywoa 'apt-get update'

Importowanie kluczy (przykad):
$ gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 38C6029A
$ gpg --armor --export 38C6029A | sudo apt-key add -

Lista kluczy:
$ apt-key list
/etc/apt/trusted.gpg
--------------------
pub 1024D/4F368D5D 2005-01-31 [expires: 2006-01-31]
uid Debian Archive Automatic Signing Key (2005)

pub 1024R/1DB114E0 2004-01-15 [expired: 2005-01-27)]
uid Debian Archive Automatic Signing Key (2004)

pub 1024D/38C6029A 2002-12-20 [expired: 2004-01-24)]
uid Debian Archive Automatic Signing Key (2003)


PEWIEN BD I JEGO ROZWIZANIE (znalazem na jakiej grupie dyskusyjnej)
$ apt-key update
ERROR: Can't find the archive-keyring
Is the debian-keyring package installed?

ROZWIZANIE:
ln -s /usr/share/keyrings/debian-role-keys.gpg /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg

Wicej informacji tutaj

---
Klucze mona rwnie akutalizowa tak (z konta root'a):
$ gpg --search-keys ftpmaster@debian.org
[wybieramy odpowiedni(e) klucze]
$ gpg --armor --export ftpmaster@debian.org|sudo apt-key add -
 
note ac3 -> mp2 2006-01-04 20:49:01  
  transcode -i input.ac3 -x null,ac3 -y null,toolame -o output.mp2

 
note Rzeczywisty rozmiar pliku 2005-11-08 14:57:27  
  Przykadowo Azureus tworzy "puste" pliki, ktrych rozmiar wskazywany przez ls czy w mc nie jest zgodny z tym ile w rzeczywistoci zajmuj one miejsca na dysku. Jak sprawdzi, ile tak naprawd zajmuje dany plik/katalog na dysku ? Proste - narzdzie du.

$ du -a plik
$ du katalog
 
note httrack (offline browser) - przyk?ady u?ycia 2005-10-08 11:14:54  
  $ httrack http://user:pass@www.site.com/dir1/dir2/ -N102 -O ./getdir -P w3cache.tpnet.pl:8080 -p2 +*jpg -*xxxx* -*yyy* -*zzzz*

getdir - katalog docelowy
-N102 - HTML w www.site.com/HTML, obrazki/inne w www.site.com/images (struktura w katalogu docelowym)
-P w3cache.tpnet.pl:8080 -ustalenie serwera proxy
-p2 - cigaj wszystko prcz HTML
+*jpg -*xxxx* -*yyy* -*zzzz* - filtry, tutaj: cigaj pliki koczce si na 'jpg' nie cigaj plikw z 'xxxx', 'yyyy', bd 'zzzz' w nazwie linka

Strona projektu: www.httrack.com
 
note Polska klawiatura w X11 2005-07-30 13:49:10  
  W pliku /etc/X11/XF86Config-4, w sekcji "InputDevice", gdzie s ustawienia klawiatury:

Section "InputDevice"
Driver "Keyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "pl"
...

Istotna jest ostatnia opcja, mona j zmieni ju w samym rodowisku X11 przez:
$ setxkbmap pl

A zestaw czcionek ISO-8859-2:
$ apt-get install xfonts-biznet* msttcorefonts
 
note Konfiguracja QT 2005-07-17 20:40:25  
  eby ustawi parametry takie jak rozmiar czcionki, style interfejsu, efekty w aplikacjach wykorzystujcych bibliotek QT, naley posuy si programem: qtconfig
 
note Gdy program wymaga bilbiotek(i), której nie potrafi znale??... 2005-05-12 14:20:47  
  Normalnie katalogi poszukiwa bibliotek mona dopisa edytuj /etc/ld.so.conf, ale jeli nie mamy praw do edycji tego pliku, mona wykorzysta w tym celu zmienn LD_PRELOAD, jak poniej.

Przykad:
LD_PRELOAD=/home/jacek/lib/libpython2.3.so.1;/home/jacek/lib/libpython2.3.so.1 program
 
note Typowe wykorzystanie programu screen 2005-05-06 22:39:29  
  $ screen
$ [tutaj odpalamy program(y)]
$ kombinacja klawiszy [ctrl + a, d] robi detach (odczenie screena)
$ exit

Przywrcenie screena (-r jak reattach):
$ screen -r

Wicej: DroNet - Jak korzysta z konta shell?
 
note xdm shutdown button 2005-05-06 10:08:45  
  w /etc/X11/xdm/Xsetup dopisa:
/usr/local/sbin/xdmshutdown -geometry +350+400 &
echo $! > /var/run/xdmshutdown.pid

w /etc/X11/xdm/Xstartup dopisa:
pid=$(cat /var/run/xdmshutdown.pid 2>/dev/null)
test "$pid" && kill -9 $pid 2>/dev/null

i skrypt /usr/local/sbin/xdmshutdown:
#!/usr/bin/wish
# NT 20 October 2002 - adapted/copied from various similar
# scripts dragged kicking and screaming from the bowels of the web:)
#
proc shutdownf {} { exec /sbin/shutdown -h now 2>/dev/console >/dev/console }
button .shutdown -text "Shutdown this computer" -background yellow \
-activebackground red -command shutdownf
pack .shutdown -side right

...i to DZIAA!...przynajmniej u mnie ;)

rdo: neil on the web - computing - xdm shutdown button
 
note widok opisów grup w slrn 2005-05-05 12:47:28  
  $ slrn -d
z man'a: -d Get group descriptions (taglines) from the news server.
 
note Run a different Debian distribution with chroot 2005-04-30 00:41:49  
  Debian Reference - Debian tips
 
note Zapis strumienia protokó?u MMS w xine 2005-04-09 02:03:16  
  1. Zanim uruchomimy xine, naley skonfigurowa parametr media.capture.save_dir (katalog do zapisu) w pliku konfiguracyjnym xine (~/.xine/config)
2. Potem: xine mms://...plik.wmv#save:plik_zapisany.wmv
3. To tyle :)
 
note "instalacja" nowego katalogu z bibliotekami 2005-02-18 18:57:16  
  Naley w tym celu edytowa plik: /etc/ld.so.conf i doda do niego pen ciek katalogu z ktrego bibliotek chcemy korzysta w systemie i nastpnie wywoa ldconfig.
 
note usuwanie windowsowych znaków ^M z pliku tekstowego w Vim'ie 2005-01-26 11:12:12  
  :%s/<ctrl-v><enter>//
 
note U?ycie find 2005-01-13 19:07:56  
  Dla kadego pliku w biecym katalogu i podkatalogach wykonuje komende 'command':
find . -exec <command> {} \;
 
note Problem z od?wie?aniem w X11 2004-12-18 13:13:40  
  Swego czasu miaem problem z odwieaniem monitora. Pomimo odpowiednich wpisw w /etc/X11/XF86Config-4 (opcje HorizSync i VertRefresh) czstotliwo nie chciaa przekroczy pewnych wartoci. Rozwizanie tego problemu to uaktywnienie opcji "NoDDC" w sekcji "Device" dotyczcej karty graficznej. Odpowiednie ustawienie to:

Section "Device"
...
Option "NoDCC" "1"
...
EndSection
 
note Nowa X sesja 2004-12-04 12:46:33  
  w konsoli wpisz:

startx -- :1

W wyniku dostaniesz now sesje X-Windows
 
note Konwersja .mp3 do .wav 2004-11-15 15:07:55  
  Najprociej zrobi to przy uyciu znanego playerka konsolowego mpg321:

mpg321 -w <plik wav> <plik.mp3>
 
note Rozwi?zanie problemu przy uruchamianiu alsamixer'a: alsamixer: function snd_ctl_open failed for defa 2004-11-06 00:05:50  
  Chocia dokumentacja po kopilacji nowszej wersji alsa-driver informuje, ze nie jest konieczne uruchamianie skryptu snddevices, jeli pojawi si ten bd wanie uruchomienie tego skryptu rozwizuje problem (przynajmniej u mnie rozwizao).

$ cd alsa-driver-xxx
$ ./snddevices

Do utowrzonych urzdze maj zazwyczaj dostp czonkowie grupy audio, wobec czego naley doda zainteresowanych uytkownikw do tej grupy.
 
note Offline browser 2004-10-24 18:21:39  
  httrack (jak teleport (win32)) prbuj zrzuci zawarto caej witryny na dysk lokalny. Podobne dziaanie ma rwnie komenda: wget -r URL
 
note rekursywny grep 2004-10-24 18:14:38  
  rgrep WZORZEC PLIK
 
note netselect 2004-10-21 20:36:17  
  Narzdzie pozwalajce automatycznie wybra najszybszy serwera z grupy.

Przykad uycia:
netselect -vv info.cyf-kr.edu.pl ntp.icm.edu.pl sunsite.icm.edu.pl ntp.nask.plntp.man.poznan.pl ntp.task.gda.pl
Running netselect to choose 1 out of 6 addresses.
...........................................................
149.156.2.100 39 ms 14 hops 100% ok (10/10) [ 93]
149.156.4.11 38 ms 14 hops 100% ok (10/10) [ 91]
sunsite.icm.edu.pl 24 ms 11 hops 100% ok (10/10) [ 50]
ntp.icm.edu.pl 24 ms 11 hops 85% ok ( 6/ 7) [ 58]
ntp.task.gda.pl 38 ms 14 hops 100% ok (10/10) [ 91]
ntp.nask.plntp.man.poznan.pl 9999 ms 30 hops 0% ok
50 sunsite.icm.edu.pl <----- najszybszy serwer
 
note Uzyskanie kodów klawiszy w terminalu 2004-10-20 14:25:27  
  Wystarczy w terminalu nacisn Control-v, a nastpnie jaki specjalny klawisz np. Home. Uzyskuje si wtedy "^[[H", gdzie "^[" oznacza standardow reprezentacj kodu kalwisza Escape, natomiast "[H" waciwy kod klawisza Home.

Przy pomocy tych kodw za pomoc wpisu w ~/.inputrc mona zmieni funkcj jak standardowo wykonuje dany klawisz np.
# uzyskanie za pomoc klawiszy Home i End skokw na pocztek i koniec linii
"\e[H": beginning-of-line
"\e[F": end-of-line
 
note Instalacja drukarki (CUPS - Common UNIX Printing System) 2004-10-19 14:00:12  
  Szybka instalacja drukarki (na przykadzie HP840C):
1. instalacja CUPS (pakiet cupsys)
2. skopiowanie wczeniej cignitego pliku .ppd (HP-DeskJet_840C-hpijs.ppd) do katalogu /usr/share/cups/model/
3. restart cups'a (/etc/init.d/cupsys restart)
4. konfiguracja przez WWW: http://localhost:631/ (naley doda now - poda nazw, wybra sterownik itp.)
5. Koniec;)

Jakby co nie dziaao, odsyam do: LinuxPrinting.org CUPS Quick Start
 
note Lista wszystkich ZAINSTALOWANYCH pakietów 2004-10-18 18:41:18  
  dpkg -l
 
note konfiguracja pilota (remote controller) 2004-10-18 17:37:44  
  link
 
note xinetd - uruchamianie us?ug na ??danie (on demand) 2004-10-18 14:41:31  
  Przykadowe konfiguracje usug (/etc/xinetd.conf):

defaults
{
instances = 50
per_source = 5
log_type = FILE /var/log/xinetd.log 300K 500K
log_on_success = HOST PID DURATION
log_on_failure = HOST
}

#ssh
service ssh
{
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/sshd
port = 22
server_args = -i
}

# vsftp daemon
service ftp
{
disable = no
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/vsftpd
per_source = 5
log_on_success += PID HOST DURATION
log_on_failure += HOST
nice = 10
}
 
note Rozwi?zanie problemu: can't open /dev/video0: No such device 2004-10-18 00:02:17  
  cd /dev
mknod video0 c 81 0
ln -s video0 video
 
note Fajne autouzupe?nianie 2004-10-16 19:12:36  
  Wystarczy uruchomi skrypt /etc/bash_completion
source /etc/bash_completion

Konfiguracja na stale - naley odkomentowa odpowiednie wpisy w /etc/bash.bashrc

Od tej pory mona korzysta z np.
apt-get install a[tab]
 
note Bezpieczne kopiowanie 2004-10-13 12:43:59  
  scp plik_lokany uerer@host:katalog/plik_zdalny
(Moliwe jest rwnie kopiowanie pomidzy dwoma zdalnymi hostami)
 
note avidemux 2004-09-19 12:53:24  
  Program podobny do windowsowego VirtualDub'a. Idealny do przycinania .avi itp.
 
note mbmon / xmbmon 2004-09-18 13:08:18  
  Monitoruje trmperature procesora i pyty gwnej
 
note durep 2004-09-10 13:27:07  
  raport dla plikw w bierzcym katalogu
durep -q -f -wd 1 -w /var/www/durep/
raport dla katalogw
durep -q -w /var/www/durep/
 
note serviceconf 0000-00-00 00:00:00  
  pozwala wlaczac/wylaczac serwisy uruchamaiane przy starcie systemu
 
note find / -perm -4000 0000-00-00 00:00:00  
  szuka plikow z ustawionym bitem SUID
 
note mandb 0000-00-00 00:00:00  
  uaktualnienie bazy manuali
 
note us?ugi 0000-00-00 00:00:00  
  update-rc.d -f $SERVICE_NAME remove //usunicie linkw odnonie danej usugi z /etc/init.d
update-rc.d $SERVICE_NAME defaults //dodanie -||- (usuga bdzie uruchamiana przy starcie systemu)
 
note stty erase ^? 0000-00-00 00:00:00  
  naprawienie dzialania backspace'a po polaczeniu przez ssh (nalezy wpisac to na zdalnym hoscie najlepiej do ~/.bashrc, albo ~/.profile)
 
note setxkbmap pl 0000-00-00 00:00:00  
  polska klawiatura pod x'ami
 
note zmiana login shell'a 0000-00-00 00:00:00  
  chsh login-name /usr/local/bin/bash
 
note find / -amin +1 -amin -2 0000-00-00 00:00:00  
  szukaj plikow do ktorych byl dostep od 1 do 2 minut temu
 
note zless 0000-00-00 00:00:00  
  przegladanie spakowanych tekstow
 
note zless 0000-00-00 00:00:00  
  przegladanie spakowanych tekstow
 
note screenshoty 0000-00-00 00:00:00  
  1.
$ import screen.jpg (import z pakietu ImageMagick)

2.
$ xwd -out nazwa_pliku
$ convert nazwa_pliku jpeg:nazwa_pliku.jpg
 
note locate 0000-00-00 00:00:00  
  szuka pliku w bazie plikow (uaktualizowanie bazy: updatedb)
 
note ustawinie czasu wg. serwera czasu 0000-00-00 00:00:00  
  ntpdate ntp.task.gda.pl (ntp1.mmo.netnod.se)
 
note uname -a 0000-00-00 00:00:00  
  wywietla informacje o systemie
 
note setup 0000-00-00 00:00:00  
  ustawienia min. services
 
note linuxconf 0000-00-00 00:00:00  
  konfiguracja ogolna linux'a
 
note X w ssh 0000-00-00 00:00:00  
  mozliwosc odpalania sesji X z ssh:
1. usunac z /etc/X11/xinit/xserverrc przelacznik: -nolisten tcp
(1.) na serwerze musi byc wlaczony X forwarding: 'remote end' ma miec "X11Forwarding yes" w /etc/ssh/sshd_config
2. odpalic ssh -X
 
note par 0000-00-00 00:00:00  
  formatuje tekst np. less tekst | par j1 => justowanie
 
note ncftpput 0000-00-00 00:00:00  
  automatyczny put na serwer ftp
 
note konwersja napisów 0000-00-00 00:00:00  
  iconv -f cp1250 -t iso8859-2 -o
 
note szybko?? klawiatury 0000-00-00 00:00:00  
  kbdrate -r (ratemax=30)
 
note ustawienie czasu 0000-00-00 00:00:00  
  date mmddhhmmyy[.ss]
gdzie: mm-miesiac, dd-dzien, hh-godzina, mm-minuty, yy-rok, ss-sekundy
 
note Listowanie sprz?tu 0000-00-00 00:00:00  
  hwbrowser
 
note usuniecie glupich komunikatow 0000-00-00 00:00:00  
  [xxx.xxx.xxx.xxxx sent an invalid ICMP error to broadcast] usuniecie glupich komunikatow: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses