Home  Home info
Groups > postgres
Posts in descending order:
note Reset has?a w Postgres SQL 2006-10-12 12:20:26  
  Trzeba tymczasowo wyczy autentykacj.
W tym celu:
- przejd do katalogu gdzie zainstalowae PostgresSQL
- otwrz plik pg_hba.conf z podkatalogu data
- znajd linie gdzie wpisane jest 'md5' i zmie to na 'trust'
np. jest:
host all all 127.0.0.1/32 md5
zmieniamy na:
host all all 127.0.0.1/32 trust
- zapisz plik
- zrestartuj serwer

Nastpnie zaloguj si i zmie haso:
psql> alter user someone with password 'nowehaslo';

Teraz przywracamy zmiany w pg_hda.conf, czyli zmieniamy 'trust' na 'md5', restart serwera i gotowe.
Mona si logowa z nowym hasem :)
 
note ERROR: duplicate key violates unique constraint 2006-02-28 13:12:35  
  Problem moe wystpi np. przy przeniesieniu bazy z mysql do postgresa.

$ psql

baza=> \ds


np.

List of relations
Name | Type | Owner
----------------+----------+---------
tfile_id__seq | sequence | wrobelm
tgroup_id__seq | sequence | wrobelm
tprog_id__seq | sequence | wrobelm
tuser_id__seq | sequence | wrobelm


i teraz dla kadej pary sekwencja - tabela robimy:

baza=> select max(id_) from tuser;
max
-----
82
(1 row)
baza=> select setval('tuser_id__seq',82);
setval
--------
82
(1 row)


itd. itd.